رشته های تحصیلی

رشته های کارشناسی

 

  

1. الهیات و معارف اسلامی ( فقه و مبانی حقوق اسلامی )

 


2. حسابداری

 


3. حقوق

 


4. جغرافیای انسانی (روستایی و شهری)

 


5. روانشناسی عمومی

 


6. زبان و ادبیات فارسی

 


7. علوم تربیتی ( مدیریت برنامه ریزی آموزشی)

 


8. علوم کامپیوتر

 


9. تاریخ

 


10. مترجمی زبان انگلیسی

 


11. ‌ مدیریت بازرگانی

 


12. ‌مهندسی نرم‏افزار کامپیوتر

 


13. مهندسی صنایع

 


14. تربیت بدنی

 


15. مدیریت جهانگردی

 


16. مهندسی مدیریت پروژه

 


17. مهندسی مدیریت اجرایی

 


18. مهندسی فناوری اطلاعات

 


19. مدیریت دولتی


20. علوم سیاسی


21. علوم اجتماعی( پژوهشگری)